Ana Sayfa / Politika / Kalkınma Bakanlığı genelgesi yayımlandı
Vergi-ekonomi

Kalkınma Bakanlığı genelgesi yayımlandı

Kalkınma Bakanlığının 2016-2018 dönemi yatırım programı hazırlıklarıyla ilgili genelgesinde, sektörel bazda eğitim, sağlık, bilim teknoloji, ulaştırma, sulama, içme suyu ve  kanalizasyon yatırımlarına, bölgesel bazda ise Güneydoğu Anadolu Projesi, Doğu Anadolu Projesi, Konya Ovası Projesi ve Doğu Karadeniz Projesi kapsamındaki yatırımlar başta olmak üzere, ekonomik ve sosyal altyapı projelerine öncelik verileceği bildirildi.

Resmi Gazete’nin, bugünkü mükerrer sayısında, “2016-2018 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları ile İlgili Kalkınma Bakanlığı Genelgesi” yayımlandı.

Genelgeye göre, hükümetin temel amacı, vatandaşların refah ve mutluluğunu artırmak olacak. Bu amaç doğrultusunda büyümeyi hızlandırmak, istihdamı artırmak, cari işlemler açığını azaltmak, enflasyonu düşürerek fiyat istikrarını korumak, yurtiçi tasarrufları artırmak, kamu mali dengelerini iyileştirmek, böylece makroekonomik ve finansal istikrarı korumak temel öncelikler olarak sıralanacak.

Türkiye’nin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının yeterli seviyede ve zamanında karşılanması amacıyla, kamu hizmetlerinin hız ve kalitesinin artırılması için kamu yatırım ödeneklerinin tahsisinde ve kullanımında, hedeflenen büyümeye ve istihdama azami oranda katkı sağlanması ve kaynakların en verimli şekilde kullanılması esas olacak.

Kamu yatırım harcamalarında kalkınma potansiyelini destekleyici mahiyetteki iktisadi ve sosyal altyapı yatırımlarına öncelik sağlanacak. Kamu kesimi yatırımları bütüncül bir yaklaşımla, özel kesim yatırımlarını tamamlayacak şekilde ele alınmaya devam edilecek, kamu-özel işbirliği yöntemlerinin yaygınlaştırılmasıyla kamu yatırımlarında özel sektörün katılımını sağlayan uygulamalara ağırlık verilecek. Kamu yatırımlarına ayrılan kaynaklar bir taraftan öncelikli sosyal ihtiyaçları giderecek ve üretken faaliyetleri destekleyecek nitelikteki alt yapı alanlarına yönlendirilirken, yatırımların maliyet etkin, verimli ve zamanında gerçekleştirilmesine, mevcut sermaye stokunun daha etkin kullanılmasına ve yatırım harcamalarının en kısa zamanda ekonomik ve sosyal faydaya dönüştürülmesine azami özen gösterilecek.

– “Seçim nedeniyle genelgenin yenilenme ihtiyacı ortaya çıktı”

Genelgede, 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ve 2016 Yılı Yatırım Programı hazırlık sürecinde 2016-2018 Dönemi Yatırım Genelgesi ve eki Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Resmi Gazete’de yayımlandığı hatırlatılırken, tekrarlanan genel seçim ve hükümet değişikliği nedeniyle söz konusu genelge ve rehberin yenilenme ihtiyacının ortaya çıktığına vurgu yapıldı.

Genelgeye göre, 2016 Yılı Yatırım Programı hazırlıklarında, Onuncu Kalkınma Planı’nda yer alan temel politikalarla Öncelikli Dönüşüm Programları, 2016-2018 dönemi Orta Vadeli Program ve Mali Plan’da yer alan amaç, politika, öncelikler, mali çerçeve ve bütçe tahminleri ile 64. Hükümet Eylem Planı’ndaki eylem ve projeler esas alınacak. Ayrıca, Orta Vadeli Program ve Mali Plan’la uyumlu olmak kaydıyla, kamu idarelerinin stratejik planları da hazırlıklarda dikkate alınacak.

Yatırım Programı hazırlıklarında sektörel bazda eğitim, sağlık, bilim teknoloji, ulaştırma, sulama,  içme suyu ve  kanalizasyon yatırımlarına, bölgesel bazda ise Güneydoğu Anadolu Projesi, Doğu Anadolu Projesi, Konya Ovası Projesi ve Doğu Karadeniz Projesi kapsamındaki yatırımlar başta olmak üzere, ekonomik ve sosyal altyapı projelerine öncelik verilecek. Proje bazında ödenek teklif ve tahsislerinde devam eden projelerden en kısa sürede tamamlanabilecek olanlara, yeni proje tekliflerinde ise azami oranda seçici olunarak, nitelikli yapılabilirlik etütlerine dayandırılmak kaydıyla ekonomik ve sosyal katkısı en fazla ve acil hizmet ihtiyacını karşılayabilecek yatırımlara öncelik sağlanacak. Mevcut kamu sabit sermaye stokundan azami kapasitede yararlanılması için bakım ve onarımlar önemsenecek.

Bütün kuruluşların, 2016 Yılı Yatırım Programı hazırlıklarıyla ilgili olarak bundan sonraki süreçte, belirtilen hususlarla “2016-2018 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi”nde belirtilen öncelikleri, esasları ve yatırım tavanlarını dikkate alarak, tavan içinde kalmak kaydıyla daha önce gönderdikleri yatırım tekliflerinde varsa proje bazındaki değişiklik önerilerini ivedilikle bakanlığa göndermeleri gerekiyor. Ayrıca, 2016 yılı Geçici Bütçe dönemindeki uygulamaların yatırım programı tekliflerinde herhangi bir değişiklik gerektirmesi durumunda, 2016 Yılı Yatırım Programı hazırlık sürecinde söz konusu değişikliklerin Kalkınma Bakanlığı’na iletilmesi bekleniyor.

Ekonomi Servisi

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir